Kdo je Ekstrem d.o.o?

image

Kaj prihaja na Bled? Kaj smo dobili z novim vodstvom in kaj še lahko pričakujemo?

Ustaljene dolgoletne prakse razpolagnaja javnih sredstev v škodo kraja. V korist komu in zakaj?

Zakaj ima ekstrem d.o.o tri podjetja (sorodniki) in se nakazila plačujejo na vsa 3? Čemu je to potrebno, v kolikor je zadeva poštena in transparentna? Je s.p. bolj ugodna oblika podjetja za izplačila provizij?

Izsek poročila o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda turizem kranjska gora v obdobju od 2020 do 2022

 1. Polona Rožnik s.p.V letu 2020 je zavod od podjetnice prejel račune za skupno 12.500 EUR, v letu 2021 za 24.000EUR ter v letu 2022 za 16.000 EUR. S tem podjetjem zavod sodeluje od leta 2019 dalje in je v temobdobju opravil za 67.700,00 EUR prometa.60 Podjetnica ni bila zavezanka za DDV. Pri pregleduvzorca prejetih računov za leto 2020 ugotavljamo, da sta bili s podjetnico sklenjeni najmanj enapogodba in ena naročilnica in sicer: Pogodba o sodelovanju na dogodku ”Ledena trofeja 2020 na ➢dan 25.1.2020” z dne 10.1.2020. Pogodba glede vrednosti posla določa, da v primeru odpovedidogodka, zaradi slabih vremenskih razmer, zavod finančno pokrije nastale stroške dogodka vznesku 6.100 EUR bruto (50% pogodbene vrednosti) ter da se zavod zavezuje, da bo zagotovilfinančna sredstva v višini 12.200 EUR bruto. Pri tem ni jasno, kaj naj bi pomenil termin ”bruto”, kise običajno opredeli pri plačilu fizičnim osebam. Prejeti račun št. 125.2020 ima datum opravljenestoritve dne 10.2.2020 izdan v višini 6.000 EUR – v polovičnem znesku - po pojasnilu zavoda je bildogodek zaradi pandemije odpovedan zadnji trenutek, stroški idejne zasnove, promocije in pripravena organizacijo pa so že nastali. Ugotavljamo, da v pogodbi niso bile ovrednotene posamezne fazepriprave in izvedbe dogodka, zato obstaja tveganje, da plačilo višini 6.000,00 EUR ni bilo v celotiupravičeno. Prejeti račun je bil neobdavčen, a brez DDV klavzule, kar z vidika DDV ni ustrezno.Zavod je dolžan opraviti ustrezno kontrolo prejetih računov, ki morajo biti skladni z Zakonom odavku na dodano vrednost61 . Glede na to, da je bila vrednost pogodbe višja od 10.000 EUR brezDDV, ugotavljamo, da pogodba ne vsebuje protikorupcijske klavzule ter da ni bila predloženaIzjava o lastništvu. Za prejeti račun št. 474.2020 z datumom opravljene storitve dne 23.5.2020 je ➢bila izdana naročilnica št. 49A/2020 v vrednosti 3.500 EUR z DDV ter ponudba za dogodek:Spartan race Slovenia 2020 - Virtualna tekma. Prejeti račun št. 693.2020 v višini 3.000 EUR z ➢datumom opravljene storitve dne 20.9.2020 je neobdavčen, a brez DDV klavzule, kar z vidika DDVni ustrezno. Naročilnica / pogodba za ta poslovni dogodek nam ni bila predložena, predložena jebila le ponudba z dne 12.9.2020 in sicer za nastale stroške pri dogodku: Red Bull Planica 400 vvišini 3.000 EUR. 60 Vir: https://erar.si/. 61Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradnilist RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18,59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE in 40/23 – ZDavPR-B). 44 Pri pregleduvzorca prejetih računov za leto 2021 ugotavljamo, da sta bili s podjetnico sklenjeni vsaj dvepogodbi: Pogodba o sodelovanju pri promociji destinacije in blagovne znamke Kranjska Gora v ➢okviru prireditve RED BULL GONI PONY 2021 z dne 20.6.2021, ki je potekala dne 4.9.2021 vKranjski Gori. Pogodbena vrednost je bila 12.000 EUR brez DDV. Ugotavljamo, da pogodbavsebuje protikorupcijsko klavzulo, ni pa nam ni bila predložena Izjava o lastništvu. Pogodba o ➢sodelovanju pri promociji destinacije in blagovne znamke Kranjska Gora v okviru prireditve REDBULL 400 PLANICA 2021 z dne 25.6.2021, ki je potekala dne 11.9.2021 v Kranjski Gori.Pogodbena vrednost je bila 12.000 EUR brez DDV. Ugotavljamo, da pogodba vsebujeprotikorupcijsko klavzulo, ni pa nam ni bila predložena Izjava o lastništvu. Pri pregledu vzorcaprejetih računov za leto 2022 ugotavljamo, da je bila s podjetnico sklenjena ena pogodba: ➢Pogodba o sodelovanju pri promociji destinacije in blagovne znamke Kranjska Gora v okviruprireditve RED BULL GONI PONY 2022 z dne 20.4.2022, ki je potekala dne 4.6.2022 v KranjskiGori. Pogodbena vrednost je bila 16.000 EUR brez DDV, kar je za tretjino več ko leto prej, vendariz specifikacij storitev ni razvidno, zakaj se je priprava prireditve podražila za tako visok delež.Ugotavljamo, da pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ni pa nam bila predložena Izjava olastništvu. Zavod ni predložil dokazil o morebitnem zbiranju in iskanju ponudb na trgu z namenomizbrati najugodnejšega ponudnika. Menimo, da so pogodbeni zneski za namen same promocijeKranjske Gore zelo visoki, kajti v kolikor se dogodek izvaja v kraju samem, se tako skozi prireditevkraj promovira že sam po sebi. Posledično bi bilo z vidika racionalne porabe sredstev javnegazavoda (oz. Občine ustanoviteljice) potrebno preučiti smiselnost / gospodarnost take porabe javnihsredstev.

 2. Simon Rožnik s.p.
  V letu 2020 je zavod od podjetja prejel en račun v višini 3.675,00 ter v letu 2021 en račun v višini8.500 EUR. V letu 2022 je zavod od podjetja prejel dva računa v skupni višini 14.500,00 EUR. Stem podjetjem zavod sodeluje od leta 2019 dalje in je v tem obdobju opravil za 45.315,00 EURprometa.62 Podjetnik ni bil zavezanec za DDV. Pri pregledu prejetega računa št. 622.2021 za leto2021 ugotavljamo, da je bila s tem podjetnikom sklenjena pogodba z dne 1.7.2021 v zvezi z istoprireditvijo kot s podjetjem Ekstrem d.o.o.63 in sicer za SPARTAN RACE v višini 8.500 EUR brezDDV, katere odgovorna oseba je ravno tako Simon Rožnik in sicer ”v zvezi z logistiko za izvedboprireditve” (pripravo proge po navodilih licence Spartan Race; 3D izris proge in ovir; pripravonavodil za postavitev, časovnica montaže in demontaže; organizacijo prevozov ovir iz tujine;koordinacijo postavitve ovir in proge; pripravo materiala za označitev proge). Pri pregledu prejetegaračuna št. 329.2022 za leto 2022 ugotavljamo, da je bila s tem podjetnikom sklenjena pogodba zdne 1.2.2022 v zvezi z isto prireditvijo kot s podjetjem Ekstrem d.o.o.64 in sicer v zvezi z logistikoprireditve SPARTAN RACE v 62 Vir: https://erar.si/. 63 Pogodba z Ekstrem d.o.o. je navedena v 12.točki v nadaljevanju teksta. 64 Pogodba z Ekstrem d.o.o. je navedena v 12. točki v nadaljevanjuteksta. 45 višini 7.500 EUR brez DDV, katere odgovorna oseba je ravno tako Simon Rožnik in sicer”v zvezi z logistiko za izvedbo prireditve”. Zakaj je cena glede na leto poprej nižja za 1.000 EUR izspecifikacij same pogodbe tako v letu 2021 kot v letu 2022 ni razvidno (kljub enaki vsebinistoritve). Pri pregledu prejetega računa št. 673.2022 za leto 2022 ugotavljamo, da je bila s tempodjetnikom sklenjena Pogodba o sodelovanju pri izvedbi prireditve RED BULL 400 PLANICA2022 z dne 10.8.2022, ki je potekala dne 10.9.2022 v Kranjski Gori. Pogodbena vrednost je bila7.000 EUR. Ugotavljamo, da je bila v letu 2021 za to prireditev sklenjena pogodba s Polono Rožniks.p. le za promocijo destinacije in sicer v precej višjem znesku – to je 12.000 EUR. Zavod nipredložil dokazil o morebitnem zbiranju in iskanju ponudb na trgu z namenom izbratinajugodnejšega ponudnika. Ugotavljamo pa, da je zavod za izvedbo iste prireditve sklenil večpogodb s poslovnimi subjekti, ki jih obvladujejo iste osebe (Simon Rožnik).

 3. Športno rekreativno društvo Extrem
  S tem društvom zavod sodeluje od leta 2018 dalje in je v tem obdobju opravil za 35.500,00 EURprometa.65 Društvo ni bilo zavezanec za DDV. V letu 2022 je zavod od društva prejel račun v višini4.000 EUR. Zavod je z društvom v ta namen sklenil Pogodbo o sodelovanju z dne 10.8.2022 zanamen izvedbe prireditve RED BULL 400 PLANICA 2022 v vrednosti 4.000 EUR bruto dne10.9.2022. Kot smo že navedli v predhodni točki je bilo za sodelovanje pri izvedbi predmetneprireditve zadolženo tudi podjetje Simona Rožnik s.p., ki je za storitev zaračunalo znesek v višini7.000 EUR. Zavod ni predložil dokazil o morebitnem zbiranju in iskanju ponudb na trgu znamenom izbrati najugodnejšega ponudnika. Ugotavljamo pa, da je zavod za izvedbo iste prireditvesklenil več pogodb s poslovnimi subjekti, v katerih nastopajo iste osebe v različnih vlogah (naprimer kot družbenik, ustanovitelj ali direktor). Simon Rožnik je lastnik podjetja Simon Rožnik s.p.in direktor in ustanovitelj podjetja Ekstrem d.o.o., Tadej Muha je ustanovitelj podjetja Ekstremd.o.o. ter zastopnik društva Extrem. Storitve pa so bile zaračunane v različno visokih zneskih.

 4. Anja Dolšina s.p.
  V letu 2022 je zavod od podjetnice prejel edini račun in sicer v višini 6.000 EUR brez DDV(društvo ni zavezanec za DDV) in sicer za pomoč pri organizaciji prireditve RED BULL Planica2022 dne 10.9.2022, ki ga je delno zaračunal tudi Simon Rožnik s.p. v višini 7.000 EUR in pa tudidruštvo Ekstrem v višini 4.000 EUR, torej skupno za 17.000,00 EUR. Zavod ni predložil dokazil omorebitnem zbiranju in iskanju ponudb na trgu z namenom izbrati najugodnejšega ponudnika.Ugotavljamo pa, da je zavod za izvedbo iste prireditve sklenil več pogodb s povezanimi poslovnimisubjekti. Anja Dolšina je vodja projektov v podjetju Ekstrem d.o.o…

 5. Ekstrem, organizacija športnih dogodkov d.o.o.
  65 Vir: https://erar.si/. 46 V letu 2021 je zavod od podjetja prejel račune v skupni višini 22.326,00EUR z DDV ter v letu 2022 za 51.100,00 EUR Z DDV. S tem podjetjem zavod sodeluje od leta2016 dalje in je v tem obdobju opravil za 100.938,64 EUR prometa z DDV.66 Zakoniti zastopnikpodjetja je Simon Rožnik, ki z zavodom sodeluje tudi kot Simon Rožnik s.p… Pri pregledu prejetihračunov št. 619.2021 in 741.2021 za leto 2021 ugotavljamo, da so bile s podjetjem sklenjenenajmanj ena pogodba in ena naročilnica in sicer: Pogodba o sodelovanju pri promociji destinacije➢in blagovne znamke Kranjska Gora v okviru prireditve SPARTAN RACE SLOVENIA 2021 z dne17.5.2021, ki je potekala 28. in 29.9.2021 v Kranjski Gori. S pogodbo se je izvajalec zavezal, da boza naročnika v pogodbeno dogovorjenem obdobju izvajal promocijo destinacije in blagovneznamke Kranjska Gora v okviru prireditve »Spartan Race Slovenia 2021«. Pogodbeno dogovorjenacena za navedene storitve je znašala 16.000 EUR brez DDV. Ugotavljamo, da pogodba vsebujeprotikorupcijsko klavzulo, ni pa nam bila predložena Izjava o lastništvu. Naročilnica št. ➢125A/2021 z dne 29.9.2021 za pripravo projekta Ledene Kraljice v višini 819,21 EUR (iznaročilnice ni razvidno ali z ali brez DDV). Zavod nam je predložil ponudbo izvajalca v precejvišjem znesku in sicer v višini 2.300,00 EUR brez DDV in sicer za pripravo projekta LedenaKraljica (program in koncept, poslovni model, 3D izris, predstavitev in logotip) z dne 15.2.2021.Račun je bil izdan dne 1.11.2021 z datumom opravljene storitve oktober 2021 v višini 2.300,00EUR brez DDV. Pri pregledu prejetih računov št. 103.2022, 104.2022 in 302.2022 za leto 2022ugotavljamo, da sta bili s podjetjem sklenjeni naslednji dve pogodbi: Pogodba o sodelovanju pri ➢izvedbi prireditve »Slovenska olimpijska vasica 2022« z dne 10.12.2021 za izvedbo prireditve, ki jepotekala od 4.2.2022 do 20.2.2022. Naročnik (zavod) se je s pogodbo zavezal, da bo zagotovilfinančna sredstva za sofinanciranje prireditve v skupni višini 26.700 EUR z DDV od tega 18.700EUR za namen izvedbe programa in 8.000 EUR za promocijo prireditve. Ugotavljamo, da pogodbavsebuje protikorupcijsko klavzulo, ni pa nam bila predložena Izjava o lastništvu. Pogodba o ➢sodelovanju v zvezi z izvedbo prireditve SPARTAN RACE SLOVENIA 2022 z dne 18.1.2022, ki jepotekala od 21.5.2022 do 22.5.2022. Pogodbeno dogovorjena cena za navedene storitve je bila20.000 EUR brez DDV, kar je 25% več kot leto poprej. Ugotavljamo, da pogodba vsebujeprotikorupcijsko klavzulo, ni pa nam bila predložena Izjava o lastništvu. Zavod ni predložil dokazilo morebitnem zbiranju in iskanju ponudb na trgu z namenom izbrati najugodnejšega ponudnika.Pojasnilo zavoda: Ker vrednost pogodb ne presega mejne vrednosti, gre pri vseh navedenih(RedBull Goni Pony, Redbull Planica 400, Spartan, Julian Alps Trail Run, Pokal Vitranc…)prireditvah za t.i. evidenčno naročilo, ki ne zahteva zbiranja več ponudb. Prav tako to v teh primerihne bi bilo mogoče, ker ima licenco za izvedbo določene prireditve samo ena organizacija, karpomeni, da je zaradi varstva intelektualne lastnine ne more oziroma sme izvajati nihče drug. Žalomenjeno podjetje pogodb vezanih na dovoljenje uporabe licence in izvedbo dogodka ne moreposlati 66 Vir: https://erar.si/. 47 zaradi poslovne skrivnosti med partnerji. Zavod nam je kotdokazilo o tem, da ima podjetje Ekstrem d.o.o. kupljene licence posredoval pisno izjavo direktorjatega podjetja in sicer glede dogodka Red Bull Goni Pony: ”V letu 2015 smo skupaj prišli na idejo otekmovanju s ponijem na Vršič in si s tem pridobili pravice ekskluzivnega organizatorjaimenovanega dogodka. Ideja, zasnova in izvedba so v naši domeni, zato lahko rečemo, da je RedBull Goni Pony naš avtoriziran dogodek.” Glede licence Spartan Race nam je zavod posredovalnaslednjo izjavo direktorja podjetja Ekstrem d.o.o.: ”Leta 2020 je podjetje Ekstrem d.o.o. kupilolicenco od glavnega organizatorja Spartan Race iz Združenih držav Amerike. S tem je podjetjeEkstrem d.o.o. pridobilo status in pravice edinega podjetja v Sloveniji, ki lahko organizira totekmovanje.” Ugotavljamo, da zavod pri izvedbi predmetnih prireditev sodeluje z istimi osebami, kihkrati poslujejo in zaračunavajo storitve za isto prireditev preko različnih poslovnih subjektov. Obtem bi poudarili tudi, da specifikacija storitev, ki jih zavod plačuje, ni v pogodbah nikjerovrednotena po posameznih postavkah, izvajalec pa poleg prejetih sredstev od zavoda prejme tudicelotno startnino od udeležencev prireditev. Pojasnilo zavoda: Startnine so vezane na licence oziroma lastnika licence, kamor potujejo direktnoob prijavi tekmovalca, v primeru Spartan Race, je to Spartan Chicago, lokalni organizator prejme ledel startnine od prej omenjenega lastnika licence za organizacijo.

 6. Lorem Ipsum, Nina Plank s.p.
  V aplikaciji Erar plačila podjetnici niso razvidna, je pa zavod sklenil Pogodbo o sodelovanju z dne10.3.2022 za izvedbo video in foto produkcije ter oglaševanja v okviru prireditve SPARTAN RACESLOVENIA 2022. Predmet te pogodbe je bila ureditev medsebojnega sodelovanja pogodbenihstrank v zvezi z izvajanem storitev video in foto produkcije ter oglaševanja v okviru prireditve»Spartan Race Slovenia 2022«, ki je potekala 21.5.2022 in 22.5.2022 v Kranjski Gori in sicer vpogodbeni višini 4.500,00 EUR. Podjetnica je izdala račun (št. 300.2022) v enaki višini, ki je bilplačan dne 22.6.2022 glede na prejeto potrdilo Uprave za javna plačila. DDV ni bil zaračunan, kerpodjetnica ni zavezanka za DDV. Glede na prejeto dokumentacijo, je prireditev SPARTAN RACESLOVENIA 2022 zavod stala skupaj vsaj 24.500 EUR brez DDV (pogodba z Ekstrem d.o.o. v točki12). Zavod je s podjetnico sklenil tudi Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi prireditve »Red Bull GoniPony 2021« in »Red Bull 400 Planica 2021«, dne 25.7.2021 v zvezi s sodelovanjem pri organizacijivideo produkcije, fotografiranja prireditve in priprave materiala za oglaševanje prireditve »Red BullGoni Pony 2021«, ki je potekala 4.9.2021 v Kranjski Gori in prireditve »Red Bull 400 Planica2021«, ki je potekala 11.9.2021 v Planici v skupni višini 8.000,00 EUR. Podjetnica je izdala račun(št. 643.2021) v enaki višini, ki je bil plačan dne 2.11.2021 glede na prejeto potrdilo Uprave zajavna plačila. DDV ni bil zaračunan, ker podjetnica ni zavezanka za DDV. Ugotavljamo, da jepodjetnica tudi ena od vodij projektov v podjetju Ekstrem d.o.o., ki 48 že sicer z zavodom sodelujepri navedenih in tudi drugih prireditvah. Sodelovanje pri obeh prireditvah je zaračunala tudi PolonaRožnik s.p., za vsako po 12.000 EUR (pojasnjeno v 8. točki).

Vir: Spletna stran občine Kranjska Gora.

Dokument: Poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda turizem kranjska gora v obdobju od 2020 do 2022

Zadevo je potrebno predložiti občinskemu svetu in jim zastaviti vprašanja, to ni nič obetavnega za Bled, razen za žepe nekaterih?

1 všeček

JZTB je podjetju EKSTREM d.o.o. 29.12.2023 plačal račun za 42.700,00 EUR. Spet smo na neki okrogli številki 35.000,00 EUR brez DDV in seveda pod magično mejo 40.000,00 EUR brez DDV.

Spomnimo na drobljenje naročil iz Kranjske Gore, ki sta ga pod drobnogled vzeli tudi revizorki. Vpleteno je isto podjetje EKSTREM d.o.o., ter taisti direktor javnega zavoda za turizem, takrat v Kranjski Gori, po novem na Bledu. Naključje? Verjetno res.

Drobljenje naročil in posledično globa za turizem Kranjska Gora: