PREJELI SMO PISMO OBČANKE: Direktovanje “na zaupanje“

Vir: mojaobcina.si

Poizvedovanje o sestavi strokovnega sveta javnega zavoda za turizem Bled (JZTB) je razkrilo, da je zavod upravljalsko okrnjen, saj ne deluje v popolni sestavi. Pomemben organ zavoda – poleg sveta zavoda in direktorja – je strokovni svet zavoda, ki skoraj leto dni po začetku aktualnega mandata še ni
bil imenovan. V odgovoru na poizvedbo direktor JZTB B. Veber navaja, da “strokovni svet še ni bil imenovan, člane sveta izbere direktor. Po planu dela ga bom svetu zavoda predlagal na naslednji seji sveta zavoda.“
Najkasneje v 30 dneh po prevzemu mandata bi direktor zavoda moral skladno s statutom zavoda objaviti javni poziv za kandidiranje v imenovanje v strokovni svet. Do danes, ko oddajam ta prispevek ( 25.1.2024) ), javni poziv še ni bil objavljen: niti na spletni strani JZTB niti v Blejskih novicah. Enoletno
delovanje zavoda brez strokovnega sveta priča o tem, da niti direktor niti svet zavoda pri svojem delu ne ravnata po predpisih in splošnih aktih zavoda.

Dogovorno upravljanje turistične destinacije

Kako je možno, da zavod že skoraj eno leto deluje brez strokovnega sveta zavoda, ki je strokovni kolegijski organ? Gre za skupino strokovnjakov s posebno svetovalno funkcijo. Po zaključenem javnem pozivu, ki traja 30 dni, direktor izbere 5 kandidatov izmed strokovnjakov s področja delovanja zavoda in jih predlaga v potrditev svetu zavoda. Izbira kandidatov je podrobneje opisana v Pravilniku o izboru članov strokovnega sveta, ki pa ga JZTB tudi še ni sprejel. Mandat članov je vezan na trajanje mandata direktorja. Očitno so člani sveta javnega zavoda (Uroš Ambrožič, Sabina Rešek, Jaka
Poklukar, Boštjan Ploštajner, Jakob Bassanese, Andrej Begović in Mateja Vilman), ki bi morali med drugim nadzirati zakonitost dela zavoda in ocenjevati delo direktorja, ves čas diskretno gledali proč. Zakaj niso izvajali nadzora? Morda, ker so dolžni direktorja, ki pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda, razrešiti? Štirje od njih so predstavniki ustanovitelja, ki je občina. Ali to pomeni, da tudi občina podpira obstoječe stanje? Za župana vemo, da delovanje direktorja JZTB tolerira “na zaupanje“, domnevno ob predpostavki, da direktor dela korektno in skladno z veljavnimi pravili. Kaj pa člani sveta zavoda ? Ali pa so vsi skupaj mislili, da tega nihče ne bo opazil?

Komu (nezakonito) obstoječe stanje odgovarja?

Zdi se, da so naloge, ki so v pristojnosti strokovnega sveta nase prevzeli oziroma uzurpirali kar direktor in člani sveta zavoda.
Na gornje vprašanje pa si bralec lahko odgovori sam, če pozna naloge, ki naj bi jih opravljal strokovni svet zavoda. V njegovi domeni je, da:

  • pripravi predloge za učinkovito upravljanje destinacije,
  • pripravi predloge za program promocije destinacije,
  • pripravi predloge za program prireditev,
  • pripravi predloge za izboljšanje kakovosti turistične ponudbe destinacije,
  • pripravi predloge za oblikovanje novih turističnih produktov z višjo dodadno vrednostjo in
  • pripravi predloge za aktivnosti in ukrepe za trajnostni razvoj destinacije.

Članstvo v strokovnem svetu se izključuje s članstvom v svetu zavoda. Obstoječe stanje torej odgovarja tako direktorju kot tudi svetu zavoda, saj neovirano upravljajo s turistično destinacijo Bled. V takih okoliščinah je bila možna izvedba projekta “Luka 2 Bled“ na način, ki še ni dobil epiloga. V takih okoliščinah za svetovanje, ki je v domeni strokovnega sveta, direktor plačujeje zunanje pogodbene sodelavce. Protežirani so ponudniki iz Zgornjesavske doline, od koder je tudi direktor. Županova nekritična toleranca do delovanja direktorja JZTB pa gre na škodo vseh tistih v Blejskem kotu, ki so bili zaradi direktorjevega protežiranja ponudnikov storitev iz Zgornjesavske doline prikrajšani za
morebitne posle.

Svet zavoda doslej ni zagotavljal udejanjanje s pravili skladnega upravljanja
javnega zavoda. Ob opustitvi nadzora nad zakonitostjo dela zavoda, ko se
protipravno delovanje goji na najvišji upravljalski ravni, mora o zakonitosti
delovanja odločati pač pristojni državni organ.

Sonja Dornik

Vir: mojaobcina.si

Povezava: JZTB Odgovor na pismo občanke: »Direktovanje “na zaupanje“«

1 všeček

Dokler bodo našo občino vodili člani politične liste iz Kranjske Gore ne bo na Bledu nič boljše. To listo so v Kranjski gori na volitvah popolnoma odpisali ravno zaradi takega načina dela, kot sedaj počnejo na Bledu.
Motijo se, če mislijo, da je Bled lažje okoli prinesti kot Kranjsko Goro